بانک توسعه تعاون به جمع خانواده بزرگ اکسیر زندگی پیوست.

در راستای حمایت از منافع بیمه گذاران، بیمه شدگان، این شرکت  به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه پیوست.